/ Sản phẩm / Hóa Chất Cơ Bản / Hóa Chất Ngành Công Nghiệp / NiCl2 – NICKEL CHLORUA – INCO