/ Sản phẩm / Hóa Chất Cơ Bản / Hóa Chất Dệt Nhuộm / Na2S2O5 – Sodium Metabisulphite – Đức